Αρχική | Site Map | Επικοινωνία: | English | 

Yποχρέωση καταγραφής Θερμοκρασιών στους ψυκτικούς θαλάμους


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ                                                               Αρ. φύλλου 395

16 Μαΐου 1997
 

Εναρμόνιση της νομοθεσίας για τρόφιμα

ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ προς τις κοινοτικές οδηγίες η νομοθεσία για τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης, με αγορανομική διάταξη (υπ’ αρ. 4/97) που εξέδωσε το υπουργείο Εμπορίου και ισχύει από 1ης Ιουνίου 1997.

Η νέα Α.Δ τροποποιεί τα άρθρα 455 και 456 περί ψυγείων της Α.Δ 14/89 και αναφέρει επί λέξη τα εξής:

Υποχρέωση καταγραφής θερμοκρασιών στους ψυκτικούς θαλάμους

1.α) Οι θάλαμοι των ψυγείων ψύξης και απλής κατάψυξης, ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, χωρητικότητας από 50 κ.μ. και άνω, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα όργανα αυτόματης καταγραφής για τη συνεχή ή σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 15 λεπτά τουλάχιστον) παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα, στην οποία βρίσκονται τα τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

  β) Επίσης οι θάλαμοι βαθείας κατάψυξης (θερμοκρασία μικρότερη ή ίση των 18 βαθμών Κελσίου) των χώρων αποθήκευσης και φύλαξης, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα όργανα αυτόματης καταγραφής για τη συνεχή ή σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 15 λεπτά τουλάχιστον) παρακολούθηση της θερμοκρασίας του αέρα, στην οποία βρίσκονται τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή.

  Από το παραπάνω μέτρο εξαιρούνται οι θάλαμοι βαθείας κατάψυξης χωρητικότητας κάτω των 10 κ.μ., που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση εφεδρικών αποθεμάτων σε πρατήρια λιανικής πώλησης.

  γ) Οι καταγραφόμενες ενδείξεις των παραπάνω οργάνων, που θα πρέπει να παρέχουν κατά το δυνατόν τη μέση θερμική ή/ και υγρομετρική κατάσταση του χώρου του ψυγείου, χρονολογούνται, ταυτοποιούνται ως προς τον θάλαμο και φυλάσσονται για ένα τουλάχιστον έτος.

  δ) Τα όργανα καταγραφής ελέγχονται από τις αρμόδιες δ/νσεις και τμήματα Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με βάση τις οδηγίες που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης.

2.α) Για τα συστήματα συνεχούς καταγραφής-εκτύπωσης των θερμομέτρων και υγρομέτρων των θαλάμων των ψυγείων των ψυγείων η θεώρηση των παραστατικών στοιχείων του συστήματος διενεργείται από τις αρμόδιες ως άνω υπηρεσίες Εμπορίου.

     Οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές των ψυγείων αυτών υποχρεούνται να προσκομίζουν στις εν λόγω υπηρεσίες όπου αυτοί ανήκουν, τα ανωτέρω παραστατικά στοιχεία, π.χ. τις ταινίες των αυτογραφικών θερμομέτρων, πριν την χρησιμοποίησή τους, για θεώρηση και να διατηρούν στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον (1) έτους.

  β) Σε περίπτωση που η καταγραφή της θερμοκρασίας ή/ και της υγρασίας γίνεται από ηλεκτρονικά μηχανήματα εφοδιασμένα με μνήμη, αυτά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα καταγραφής στη μνήμη των τιμών θερμοκρασίας ή/ και υγρασίας κατά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ανά 15 λεπτά), χρονολόγησης και διατήρησης των στοιχείων για ένα τουλάχιστον έτος, καθώς και δυνατότητα αναπαραγωγής και εκτύπωσης μέρους των στοιχείων αυτών που μπορεί να ζητείται από τις ελεγκτικές αρχές, κατά τη διενέργεια των <<επί τόπου>> ελέγχων.

     Τα εν λόγω μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με:

  α) Πιστοποιητικό διαπιστευμένης αρχής ότι πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης ή αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους της Ε. Ένωσης, και

  β) Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή τους ότι οι χρήστες τους δεν μπορούν να μεταβάλλουν τις μετρούμενες τιμές που αποθηκεύονται στη μνήμη τους.

 

     Η παρούσα Αγορανομική Διάταξη που ισχύει από 1-6-97 να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί με τον Ημερήσιο Τύπο.

     Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα.


Είσοδος μελών
Εγγραφή νέου μέλους
Επικοινωνία με την ΤΕΨΕ
Γενικός κατάλογος
Γίνετε Μέλος της ΤΕΨΕ!

Θέλετε να λαμβάνετε Νέα Προϊοντικά, Ψυκτικά κ.α.? Καταχωρίστε εδώ το e-mail σας.

Copyright ΤΕΨΕ 2010 Αρχική | Site Map | Επικοινωνία: | English | 
Θα μας βρείτε:
1ο Κατάστημα: Στ. Τάττη 5 Τ.Κ. 54622
(Περιοχή Αγ. Σοφιάς) Κέντρο Θεσσαλονίκη
t. 2310 236321, 2310 267168
f. 2310 281007
2ο Κατάστημα: 6ο Χλμ. οδού Λαγκαδά (Προς Ωραιόκαστρο)
Τ.Θ 40052 Θεσσαλονίκη
t. 2310 681123, 2310 685510, 2310 685511
f. 2310 684701

active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης